Katılma Hakkı

7074 views 11 Şubat 2018 2
2009/7 sayılı Genelge, ÇED Olumlu Kararı verilen projelerin iptali için açılan davalarda yürütmenin durdurulması ve iptal kararları verilmesi üzerine dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılmış bir genelgedir. Genelgeye göre ÇED Olumlu Kararları hakkındaki yürütmenin durdurulması/iptal kararları ilgili ÇED Raporunun bir ya da birkaç bölümünü ilgilendiyor ve diğer bölümlerini olumsuz yönde etkilemiyor, yani tüm ÇED Raporunun yeniden ele
7328 views 11 Şubat 2018 4
Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde amaç, çevreye önemli etkileri olabilecek faaliyetlerle ilgili projelerin planlama aşamasından başlayarak faaliyetin inşaat, işletme ve faaliyetin sona erdirilmesinden sonra meydana gelebilecek etkilerinin, proje hakkında karar alınmadan önce bilimsel yöntem ve tekniklerle irdelenmesi, olumsuz etkilerinin önlenmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi, projenin tüm uygulama aşamalarında bu etkilerin ve önlemlerin izlenmesi ve
5961 views 11 Şubat 2018 0
ÇED Yönetmeliği’nin Ek-1 listesinde yer alan projeler, “ÇED Gereklidir” kararı verilen projeler ve kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi Ek-1 listesinde belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projeler için, ÇED Raporu hazırlanması
6353 views 11 Şubat 2018 1
2014 tarihli ÇED Yönetmeliğinin 12'nci maddesinin 9'uncu fıkrasına göre İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısında sırasında; a) ÇED Raporu ve eklerinin yeterli ve uygun olup olmadığına, b) Yapılan incelemelerin, hesaplamaların ve değerlendirmelerin yeterli düzeyde veri, bilgi ve belgeye dayandırılıp dayandırılmadığına, c) Projenin çevreye olabilecek etkilerinin kapsamlı bir şekilde incelenip incelenmediğine, ç) Çevreye olabilecek olumsuz etkilerin
5687 views 11 Şubat 2018 0
Yargı kararı ardından düzenleme yapılmış ÇED Raporu aslında yeni bir rapordur; dolayısıyla ÇED Raporunun İDK Toplantısında Nihai ÇED Raporu olarak kabul edilmesi de yeni bir idari işlem olduğu için, 2009/7 sayılı Genelge dayanak gösterilerek hazırlanan yeni ÇED Raporlarının Bakanlıkça kabul edilmesi işlemine dava
2476 views 11 Şubat 2018 0
2009/7 sayılı Genelge uyarınca verilen mahkeme kararı ÇED Raporunun bir ya da birkaç bölümüne ilişkinse ve karar ÇED Raporunun diğer bölümlerini olumsuz yönde etkilemiyor, yani ÇED sürecinin baştan işletilmesini gerektirmiyorsa, yeni bir ÇED süreci başlatılmaz. Bunun yerine eksikliklerin giderilmiş olduğu bir ÇED Raporu Bakanlığa
3041 views 19 Aralık 2017 0
Belediye hizmetlerine pek çok konuda gönüllü katılım sağlayabileceğiniz gibi hayvanları koruma alanında da kurumları aktive etmek ve hizmet vermek için gönüllülük yapabilirsiniz. Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine göre hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla,  sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve gerçek ve tüzel kişilerin   “yerel hayvan koruma görevlisi”
2688 views 18 Kasım 2017 0
İdarelerin her türlü işlemi, stratejik plana ve bütçeye uygun olmak zorundadır. Stratejik planlamaya aykırı olarak alınmış bir karar hakkında, idari yargı yoluna gidilerek iptal davası
2873 views 18 Kasım 2017 0
İdarelerin her türlü işlemi, stratejik plana ve bütçeye uygun olmak zorundadır. Stratejik planlamaya aykırı olarak alınmış bir karar hakkında, idari yargı yoluna gidilerek iptal davası
2792 views 18 Kasım 2017 0
Stratejik planlama süreçlerine yurttaşlar da katılabilir. Stratejik planlama sürecine katılabilmek için öncelikle, stratejik planlama sürecinin yerel yönetim tarafından başlatılması ve başlatılan sürecin öğrenilmesi gerekir. Sürecin başlatıldğına ilişkin bilgi, belediyenin askı, ilan veya duyuruları üzerinden öğrenilebilir. İlgili Belediye'ye stratejik planlama sürecinin başlatılıp başlatılmadığına ya da ne zaman başlatılacağına ilişkin bilgi