Yargı kararının uygulatılması için ne yapabilirim?

Anayasa 138/4 Maddesi ile 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 28/1. Maddesi gereğince; idari yargı makamlarınca verilen iptal ya da yürütmeyi durdurma kararının gecikmeksizin yerine getirilmesi zorunludur. Bu süre, yasa gereğince hiçbir şekilde kararın İdare’ye tebliğinden başlayarak 30 günü geçemez.

Yargı kararının uygulatılması için kararı uygulamakla yükümlü davalı idare ihtarda bulunabilirsiniz. Yargı Makamlarınca verilen kararları uygulamamak, Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci Maddesi’nde düzenlenen Görevi Kötüye Kullanma Suçu’nu oluşturmaktadır. Bu bağlamda, yasal süresi içerisinde kararın uygulanmamasından sorumlu kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Kararı uygulamayan idari makamalarına (kamu tüzel kişiliğine) ise tazminat davası açabilirsiniz.

***

İdare mahkemesi kararlarını uygulatmak için kullanabileceğiniz örnek dilekçeye ulaşmak için tıklayınız.

Danıştay kararlarını uygulatmak için kullanabileceğiniz örnek dilekçeye ulaşmak için tıklayınız.